Välj en sida

För att avloppsreningen ska fungera optimalt så är en bra slamavskiljare eller trekammarbrunn ett viktigt inslag. Slamavskiljarens uppgift är att fånga upp såväl fett som partiklar från avloppsvattnet, så att inte nästa steg i reningen (normalt sett en infiltrationsbädd eller ett reningsverk) ska sätta igen. Till trekammarbrunnen kommer alltså allt vatten och avlopp från huset, såväl bad-, matlagning-, tvätt- och WC-vatten. Det innebär att brunnen sätter en gräns för hur stor vattenförbrukning hushållet kan ha utan att den översvämmas, eller snarare tvärt om: välj slamavskiljare utifrån hur stor vattenförbrukning hushållet har som mest, för att inte riskera översvämning som för med sig partiklar vidare och riskerar att sätta igen nästa steg i vattenreningen.

Oxidation och biologisk nedbrytning i en slamavskiljare

I trekammarbrunnen ska vattnet stanna upp tillräckligt länge för att partiklar ska hinna sedimentera från avloppsvattnet, och flytslammet lägga sig på ytan. Förutsatt att belastningen på slamavskiljaren inte blir för stor, så hinner det mesta av partiklarna i avloppsvattnet sjunka till botten innan vattnet passerar vidare till nästa kammare, där samma sak sker en gång till. I den sista kammaren återstår bara en bråkdel av slammet, och efter att ha passerat där släpps vattnet ut till infiltrationsbädden eller reningsverket. Det slam som blir kvar i brunnen kommer sedan att utsättas för oxidation och brytas ner av bakterier, så det är viktigt att inte använda bakteriedödande kemikalier i dessa avlopp. En slamavskiljare kan heller inte fånga upp eventuella kemikalier som är lösta i vattnet, t.ex. disk- eller tvättmedel. Så det är viktigt av flera skäl att använda miljömärkta produkter som inte skadar naturen.

Två skötseltips för att slamavskiljaren ska fungera optimalt

  • En bra handling för att förebygga krångel är att övervaka så att vattennivån i trekammarbrunnen ligger rätt i förhållande till avrinningsröret. Det gör att sedimenteringen fungerar som den ska, och minskar risken att slam följer med till reningsverket.
  • Slamavskiljaren behöver tömmas med en slamsugningsbil eller liknande, i regel ungefär en gång per år beroende på hur mycket den belastas. Även regn- och snösmältningsperioder kan påverka slamavskiljningen som är starkt beroende av att vattennivån hålls lagom i förhållande till avrinningsröret.